ค้นหา

 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
รหัส : 03190589
โครงการ : การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
Project : Development of Curcuminoids Solid Dispersions.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยเพิ่มค่าการละลายของ Curcuminoids ในสารสกัดขมิ้นชันด้วยเทคนิค Solid Dispersion โดยการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเพิ่มค่าการละลายของ Curcuminoids ในสารสกัดหยาบขมิ้นด้วยเทคนิค Solid Dispersion
  2. ศึกษาผลของปัจจัยในการผลิตต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ Curcuminoids Solid Dispersion
  3. ศึกษาผลของปัจจัยในการผลิต่อประสิทธิภาพในการเก็บยา รวมทั้งรูปแบบและอัตราเร็วในการปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลอง
  4. ศึกษาความคงตัวทางเคมีของ Curcuminoids ในตำรับ Solid Dispersion
นักวิจัย :

วรี ติยะบุญชัย

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th