ค้นหา

 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถังขยะอัจฉริยะ
รหัส : 352180504095009
โครงการ : โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถังขยะอัจฉริยะ
Project : -
ประเภทการวิจัย : พัฒนาทดลอง
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : วิทยาลัยเทคนิค
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เปรมจิต ลิมปะพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th