ค้นหา

 การศึกษาโลหะหนัก (บางชนิด) จากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ภายใต้ชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
รหัส : 03190571
โครงการ : การศึกษาโลหะหนัก (บางชนิด) จากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ภายใต้ชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตะกั่ว และแคดเมียมในน้ำในลุ่มน้ำภาคกลาง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะการแพร่กระจายของโลหะหนักเหล่านี้
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของโลหะหนัก (ตะกั่ว, แคดเมียม) กับคุณภาพน้ำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของโลหะหนัก (ตะกั่ว, แคดเมียม) กับการใช้ประโยชน์ที่ดินของมนุษย์และแหล่งแร่ธาตุในธรรมชาติ
นักวิจัย :

จิรวัฒน์ รุ่งเลิศตระกูลชัย

ณัฏฐา หังสพฤกษ์

วนิดา ชูอักษร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th