ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำดิบ และน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
รหัส : 01005718
โครงการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำดิบ และน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 75,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Actions Research) ใช้การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม ตามกระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) เพื่อหาแนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม ตามกระบวนการ AIC ในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำดิบ และน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง
  2. เพื่ออบรมผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ด้านกระบวนการผลิตและการดูแลรักษา ซ่อมแซมระบบประปา
  3. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย ในน้ำประปาหมู่บ้าน โดยอาสาสมัครในชุมชน
นักวิจัย :

วิทัศน์ จันทร์โพธิ์ศรี

ชัชวาลย์ ยุทธชัยยางกุล

วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์

สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th