ค้นหา

 การออกแบบและสร้างระบบวัดค่าความเป็นกรด-ด่างขนาดเล็กจิ๋วพกพาได้ โดยอาศัยอิเล็กโทรดแบบของแข็ง
รหัส : 03190561
โครงการ : การออกแบบและสร้างระบบวัดค่าความเป็นกรด-ด่างขนาดเล็กจิ๋วพกพาได้ โดยอาศัยอิเล็กโทรดแบบของแข็ง
Project : Design and Fabrication of Portable-Micro pH Measurement System Based on Solid-State pH Electrode.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 235,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : การคัดกรองวัสดุที่มีความไวต่อโปรตอน ซึ่งสามารถหาได้จากห้องปฏิบัติการ ก่อนนำมาทำเป็นอิเล็กโทรดของแข็งขนาดจิ๋ว
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปริญญา มาสวัสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th