ค้นหา

 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณลุ่มน้ำจันทบุรี
รหัส : 01005691
โครงการ : การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณลุ่มน้ำจันทบุรี
Project : A Study of Socio-Economics in Chantaburi Watershed.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณลุ่มน้ำจันทบุรี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมบริเวณลุ่มน้ำจันทบุรี
  2. เพื่อศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนต่าง ๆ แบ่งแยกตามกลุ่มอาชีพ
  3. เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร
  4. เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรายได้
  5. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  6. เพื่อศึกษามาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
นักวิจัย :

เสถียร รุจิรวนิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th