ค้นหา

 The Efficacy and Safety of Microemulsioncontaining Essential Oil Isolated from Ocimum Basilicum L. in the Treatment of Acne.
รหัส : 03190557
โครงการ : The Efficacy and Safety of Microemulsioncontaining Essential Oil Isolated from Ocimum Basilicum L. in the Treatment of Acne.
Project : The Efficacy and Safety of Microemulsioncontaining Essential Oil Isolated from Ocimum Basilicum L. in the Treatment of Acne.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To Evaluate the Efficacy of Ocimum Basilicum L. Topical Preparation (Treatment Product) in Treatment of Subjects with Acne Vulgaris. The Efficacy is Determined by : a. Number of Total Lesions Count at end of the Treatment (46 day) Compared Between Treatment and Placebo Groups. b. Number of Inflamed Lesions and Non-Inflamed Lesions Count at Baseline Day 4, 18, 32 and 46 of Treatment Compare Among Baseline and each Visit in Every Groups. c. To Assess the Satisfaction of the Subjects After Using Treatment Product Compare with the Control Product.
  2. To Determine the Safety of Treatment Product and Placebo by a. Type and Severity of Adverse Events After Using Treatment Product and Placebo Voluntarity Reported by Subjects. b. Adverse Events Evaluated by Visual Grading of Dermatologist.
นักวิจัย :

ศิรดา มาผันต๊ะ

จารุภา วิโยชน์

พรรณพิมล ตันติจารุกร

สิริมาส ปานแสง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th