ค้นหา

 การประเมินผลทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
รหัส : 01005666
โครงการ : การประเมินผลทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,519,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยพลังงาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : ทำการสำรวจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่โครงการ ตำแหน่ง ที่ตั้ง ฯลฯ ก่อนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทำการสำรวจสภาวะปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประชาชนในเขตโดยรอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสภาวะก่อนและหลังได้รับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
  2. เพื่อนำข้อมูลที่ศึกษารวบรวมได้สร้างฐานข้อมูล สำหรับเป็นแบบจำลองในการพัฒนาการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในอนาคต
  3. เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ ทางเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งนำแนวทางการลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ
  4. เพื่อวิเคราะห์ระบบในเชิงเทคนิค และนำเสนอแนวทางปรับปรุงระบบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหลัก
นักวิจัย :

นันทนา คชเสนี

จิราภรณ์ คชเสนี

ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช

ทรงพล กาญจนชูชัย

ธนากร จงวิลาสลักษณ์

พรทิพย์ภา ประทุมรัตน์

พรทิพา คชเสนา

อุดมศิลป์ ปิ่นสุข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th