ค้นหา

 ถังบำบัดแบบอยู่กับที่เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักที่มีพิษในน้ำทิ้ง ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
รหัส : 03190525
โครงการ : ถังบำบัดแบบอยู่กับที่เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักที่มีพิษในน้ำทิ้ง ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
Project : The Appropriate Management Patterns for Rural Community Pollutants.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 237,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ออกแบบและสร้างถังบำบัดน้ำทิ้งแบบอยู่กับที่ราคาถูก โดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ ได้แก่ ดินขาวหรือเถ้าแกลบหรือขี้เถ้า เป็นตัวดูดซับอิออนของโลหะหนักมีพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำทิ้งในชุมชน
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

รัตนา มหาชัย

ชุติมา คูคู่สมุทร

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง

นาถ ภูวงศ์ผา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th