ค้นหา

 การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของซิลิกาเจลและแคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับสารเคลือบกระดาษพิมพ์อิงค์เจ็ต โดยวิธีการออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติ
รหัส : 03190521
โครงการ : การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของซิลิกาเจลและแคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับสารเคลือบกระดาษพิมพ์อิงค์เจ็ต โดยวิธีการออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติ
Project : Optimization of Silica Gel and Calcium Carbonate for Ink Jet Paper Coating Using Statistical Mixture Design Method.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : ใช้สารสีในสูตรสารเคลือบ 2 ชนิด คือ ซิลิกาที่สังเคราะห์จากเถ้าแกลบและแคลเซียมคาร์บอเนตบด และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เป็นสารยึด โดยไม่มีสารเติมแต่งอื่น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารสีร่วมกับซิลิกาเจลจากเถ้าแกลบ เพื่อนำมาเป็นสารเคลือบผิวกระดาษอิงค์เจ็ต
  2. เพื่อหาสูตรสารเคลือบกระดาษอิงค์เจ็ตที่เหมาะสมเมื่อมีสัดส่วนของซิลิกาเจลและแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารสี และให้คุณภาพงานพิมพ์ที่ดี
นักวิจัย :

พิชญดา เกตุเมฆ

กุนทินี สุวรรณกิจ

สุพิณ แสงสุข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th