ค้นหา

 การพัฒนาตำรับสีย้อมผมถาวรจากพืชสมุนไพร
รหัส : 03190474
โครงการ : การพัฒนาตำรับสีย้อมผมถาวรจากพืชสมุนไพร
Project : The Development of Permanent Hair Colorants Products Preparation from Thai Medicinal Plant.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 319,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการสกัดสีธรรมชาติจากพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติ ในการให้สีที่มีช่วงของสีน้ำตาลจนถึงดำ เพื่อให้ได้สีที่สามารถย้อมผมติดและนำไปศึกษาสูตรผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาตำรับสีย้อมผมที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้และผลิตระดับอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อคัดเลือกสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการย้อมสีติดผม
  2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีธรรมชาติจากพืชสมุนไพร
  3. เพื่อพัฒนาตำรับเปลี่ยนสีผมจากสมุนไพรไทยที่มีประสิทธิภาพในการติดทนนาน
  4. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และความคงตัวของตำรับสีย้อมผม
  5. เพื่อพัฒนาครีมย้อมผมธรรมชาติจากสมุนไพรไทย
นักวิจัย :

สุมนต์ทิพย์ คงตัน

วิชัย สุรเชิดเกียรติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th