ค้นหา

 คุณภาพชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
รหัส : 03190449
โครงการ : คุณภาพชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
Project : Life Quality Involved in Environment and Water Quality of Klong Chadee Bucha, Nakornpathom.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 300,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : สำรวจสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของคลองเจดีย์บูชา และเก็บตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในคลองเจดีย์บูชา ตามระยะความยาวของคลองเป็นช่วงๆ จำนวน 9 สถานี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของคลองเจดีย์บูชา
  2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของน้ำในคลองเจดีย์บูชากับมาตรฐานคุณภาพของน้ำผิวดิน และเปรียบเทียบระหว่างจุดที่เก็บตัวอย่างน้ำ และระหว่างฤดูกาล
  3. เพื่อศึกษาสกุลของแพลงก์ตอนพืชที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา
  4. เพื่อจัดอนุกรมวิธานกลุ่มสัตว์หน้าดิน โปรโตซัวและสิ่งมีชีวิตบนผิวน้ำของคลองเจดีย์บูชา
นักวิจัย :

ฐิติยา แซ่ปัง

ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

อัจฉริยา ปราบอริพ่าย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th