ค้นหา

 การพยากรณ์แนวทางเดินและความแรงพายุหมุนเขตร้อน
รหัส : 01005545
โครงการ : การพยากรณ์แนวทางเดินและความแรงพายุหมุนเขตร้อน
Project : Tropical Storm Track and Intensity Prediction.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,175,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาแนวทางเดินและความแรงพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่ผ่านประเทศไทย
  2. พัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์แนวทางเดินและความแรงพายุ หมุนเขตร้อน
นักวิจัย :

ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ

บุญเลิศ อาชีวระงับโรค

สมบัติ เจริญวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th