ค้นหา

 ความรู้และการจัดการน้ำของชุมชนในพื้นที่ป่าพรุ: ศึกษาชุมชนบ้านเนินธัมมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัส : 352180402012007
โครงการ : ความรู้และการจัดการน้ำของชุมชนในพื้นที่ป่าพรุ: ศึกษาชุมชนบ้านเนินธัมมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นฤมล สุขพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th