ค้นหา

 การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์ที่แสดงกัมมันตภาพ ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์
รหัส : 03190265
โครงการ : การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์ที่แสดงกัมมันตภาพ ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 150,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย : งานวิจัยนี้เป็นงานทางด้าน computer-aided molecular design โดยทำการศึกษาคอนฟอร์เมชัน และการออกแบบโครงสร้างของสารอนุพันธ์ efavirenz เพื่อใช้ยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาโครงสร้างคอนฟอร์เมชันของสารยับยั้ง efavirenz และสร้างแผนภาพพลังงานศักย์ของโมเลกุลเพื่ออธิบายสมบัติทางโครงสร้างที่สัมพันธ์กับกัมมันตภาพ ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1
  2. ศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งในกลุ่มอนุพันธ์ efavirenz และโพรงการจับ (binding pocket) ของเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) โดยการคำนวณโมเลคูลาร์ด๊อกกิ้ง (molecular docking calculation)
  3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และกัมมันตภาพในการยับยั้งของสารอนุพันธ์ในกลุ่ม efavirenz โดยใช้ระเบียบวิธี 3D-QSAR และหาโครงสร้างสำคัญของสารยับยั้งในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N)
นักวิจัย :

พรพรรณ พึ่งโพธิ์

สุภา หารหนองบัว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th