ค้นหา

 การสกัดสารโพลีฟีนอลจากใบหม่อน (Morusalba L.) ของไทย
รหัส : 352180401023095
โครงการ : การสกัดสารโพลีฟีนอลจากใบหม่อน (Morusalba L.) ของไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : พัฒนาทดลอง
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุวัสสา พงษ์อำไพ




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th