ค้นหา

 การผลิตเอทานอลโดยวิธีการตรึงเซลล์ยีสต์
รหัส : 03190242
โครงการ : การผลิตเอทานอลโดยวิธีการตรึงเซลล์ยีสต์
Project : Ethanol Production by Yeast Immobilication.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 130,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate) ของยีสต์สายพันธุ์ S. cerevisiae, ตรึงเซลล์ยีสด้วยโซเดียมอัลจิเนต
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นพลังงานทดแทนจากการหมักยีสต์ S. cerevisiae ที่ถูกตรึงไว้ในโซเดียมอัลจิเนต โดยการหมักแบบต่อเนื่องและการหมักแบบคงที่
  2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเอทานอลที่ได้จากการหมักยีสต์ S. cerevisiae ที่ถูกตรึงไว้โซเดียมอัลจิเนตกับวิธีการหมักเอทานอล โดยไม่ได้ตรึงเซลล์ยีสต์หรือการใช้เซลล์อิสระที่ใช้กันในปัจจุบัน
นักวิจัย :

ปนัดดา จันทร์เนย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th