ค้นหา

 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
รหัส : 01005454
โครงการ : โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
Project : Establishment of the industry/University Cooperative Research Center (IUCRC) Network for Environmental and Hazardous Waste Management.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 150,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตรายภายในมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุอันตรายที่ใช้อยู่ในมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน และจัดทำขั้นตอนการดำเนินการถ้ามีอุบัติเหตุด้านวัตถุอันตรายภายในมหาวิทยาลัย
นักวิจัย :

ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร

ทวีวงศ์ ศรีบุรี

ธเรศ ศรีสถิตย์

นพภาพร พานิช

วรรณี พฤฒิถาวร

วราพรรณ ด่านอุตรา

วสันต์ พงศาพิชญ์

ศุภิชัย ตั้งใจตรง

สมพร กมลศิริพิชัยพร

สุเมธ ชวเดช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th