ค้นหา

 ศึกษาสมบัติทางแสงของเซนซิไทเซอร์สำหรับการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์
รหัส : 03190231
โครงการ : ศึกษาสมบัติทางแสงของเซนซิไทเซอร์สำหรับการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์
Project : A Study of the Optical Properties of Sensitizers for Designing a Solar Cell.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 130,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย : ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีคำนวณเพื่อค้นหาชนิดของสีย้อมที่ใช้เป็นเซนซิไทเซอร์ที่มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุวัฒน์ ผาบจันดา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th