ค้นหา

 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและเภสัชกรรม (ปีที่ 5)
รหัส : 03190175
โครงการ : การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและเภสัชกรรม (ปีที่ 5)
Project : Design and Fabrication of A Low-Cost Home-Made Flow Injection Systems and Applications to Pharmaceutical and Environmental Analysis (Year V).
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 513,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อพัฒนาเทคนิคทางซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซิส หรือเรียกย่อๆ ว่า เอสไอเอ สำหรับหาปริมาณยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอรินส์ คือ เซฟาดรอกซิล ในตัวอย่างยาเตรียมที่มีขายในประเทศ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทำการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ที่เป็นเทคนิคเคมีสะอาด (Clean Chemistry) หรือเคมีสีเขียว (Green Chemistry) โดยการลดขนาดการใช้สารเคมีและสารตัวอย่างให้ใช้น้อยที่สุด สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมอาหารหรือเภสัชภัณฑ์
  2. เพื่อพัฒนาระบบและวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสที่สร้างขึ้นจากวัสดุที่หาง่าย ราคาไม่แพงในการวิเคราะห์หาปริมาณซัลเฟตในเครื่องดื่ม โดยใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เป็นเครื่องตรวจวัด
  3. เพื่อให้ได้วิธีวิเคราะห์ปริมาณวัลเฟตที่สะดวก รวดเร็ว มีความแม่นยำ ความเที่ยง ประหยัด ในการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีจำนวนมาก โดยเฉพาะตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย :

สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์

ชำนิ แสงภักดี

บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน์

สุนันทา วังกานต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th