ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเภสัชกรรมของห้องจ่ายยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 03190165
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเภสัชกรรมของห้องจ่ายยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Project : Satisfaction of Clients Towards Public Service Pharmacy Department at Sirindhorn college of Public Health, Khon Kaen Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 73,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการเภสัชกรรมของห้องจ่ายยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเภสัชกรรมของห้องจ่ายยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย :

อุ้มชู สายเพชร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th