ค้นหา

 การเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
รหัส : 01005394
โครงการ : การเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
Project : The Strengthening and Development of Research in Mathematics in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 450,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. หาวิธีสร้างบรรยากาศทางวิชาการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดการวิจัยทางคณิตศาสตร์มากขึ้น
  2. สนับสนุนให้นักวิจัยมีกำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
  3. เพื่อสนับสนุนให้นักคณิตศาสตร์รุ่นใหม่ทำการวิจัยระดับนานาชาติมากขึ้น
นักวิจัย :

สุวรรณ ถังมณี

ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ

ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ

ไพโรจน์ สัตยธรรม

มานัส บุญยัง

ยงค์วิมล เลณบุรี

ยุพาภรณ์ เข็มประสิทธิ์

วนิดา เหมะกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th