ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรต่อหลักสูตรผู้ช่วยงานบริการเภสัชกรรม
รหัส : 03190145
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรต่อหลักสูตรผู้ช่วยงานบริการเภสัชกรรม
Project : Opinion of the Drugstore Owner and Pharmacist's Toward the Pharmacy Service Assistant's Curriculum
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 53,700 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรต่อหลักสูตรผู้ช่วยงานบริการเภสัชกรรมของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านขายยาและเภสัชกรในการส่งบุคลากรเข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยงานบริการเภสัชกรรมของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านขายยาและเภสัชกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะจัดการศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยงานบริการเภสัชกรรมของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย :

เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th