ค้นหา

 การเตรียมฟิลม์สารตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูง โดยวิธีสปินโคท
รหัส : 01005390
โครงการ : การเตรียมฟิลม์สารตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูง โดยวิธีสปินโคท
Project : Preparation of High Tc Superconductor Film by Spin Coat Method.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 182,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

นพปฏล สุทธิศิริ

วิทยา อมรกิจบำรุง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th