ค้นหา

 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และลักษณะทางสถิติของรังสีกระจายและรังสีรวมของดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
รหัส : 01005389
โครงการ : การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และลักษณะทางสถิติของรังสีกระจายและรังสีรวมของดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
Project : A Study of Mathematical Models and Statistical Characteristics of Diffuse and Global Solar Radiation in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 230,100 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นใหม่ สำหรับใช้คำนวณรังสีรวมของดวงอาทิตย์ในทุกภูมิภาคหลักของ ประเทศไทย
  2. เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นใหม่ สำหรับใช้คำนวณรังสีกระจายของดวงอาทิตย์ในทุกภูมิภาคหลักของประเทศไทย
  3. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางสถิติของรังสีกระจายของดวงอาทิตย์ในภูมิภาคหลักของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีการวัดและศึกษาข้อมูลจริงมาก่อน
  4. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางสถิติของรังสีรวมของดวงอาทิตย์ในภูมิภาคหลักของประเทศไทย
นักวิจัย :

เสริม จันทร์ฉาย

จินดา แก้วเขียว

ปิยะศักดิ์ ประดิษฐวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th