ค้นหา

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมเจจากน้ำมันมะพร้าว
รหัส : 352180401014045
โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมเจจากน้ำมันมะพร้าว
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปริญดา เพ็ญโรจน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th