ค้นหา

 การคำนวณเวลาปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม
รหัส : 01005384
โครงการ : การคำนวณเวลาปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม
Project : The Calculation of Prayer Time for Thai Muslim.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 10,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นิแวเต๊ะ หะยีวามิง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th