ค้นหา

 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและประยุกต์กับการวิเคราะห์ ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม
รหัส : 03190067
โครงการ : การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและประยุกต์กับการวิเคราะห์ ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 140,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชัน โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาได้ง่ายในประเทศ
  2. เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารที่สนใจด้วยความรวดเร็ว มีสภาพไว ความแม่นยำ และความถูกต้องสูง
นักวิจัย :

สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์

บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน์

สุนันทา วังกานต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th