ค้นหา

 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
รหัส : 352180401009126
โครงการ : สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : พื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th