ค้นหา

 ศักยภาพของแหล่งน้ำ และการจัดสรรการใช้น้ำกับการเจริญเติบโตของ เมืองเชียงใหม่
รหัส : 01005368
โครงการ : ศักยภาพของแหล่งน้ำ และการจัดสรรการใช้น้ำกับการเจริญเติบโตของ เมืองเชียงใหม่
Project : Potential of Water Resource and Water Utilization with the Growth of Chiang Mai City.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตภาคพายัพ
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพของแหล่งน้ำที่มีการใช้ประโยชน์
  2. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคและบริโภค
  3. เพื่อศึกษาสภาพการใช้น้ำของประชากร และการขยายตัวของเมือง
นักวิจัย :

กลิ่นประทุม ปัญญาปิง

บัณฑิต เผ่าวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th