ค้นหา

 ศึกษาวิจัยการผลิตผลึก CaSO4(Tm) เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนต์
รหัส : 01005363
โครงการ : ศึกษาวิจัยการผลิตผลึก CaSO4(Tm) เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนต์
Project : A Study on the Production of CaSO4(Tm) for a Thermo luminescent Dosimeter.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 96,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองการวัดกัมมันตภาพรังสี
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วรวุฒิ ศรีรัตน์ชัชวาลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th