ค้นหา

 การออกแบบอักษรไทยด้วยเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์
รหัส : 01005311
โครงการ : การออกแบบอักษรไทยด้วยเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์
Project : Thai Characters Design Using Mathematic Vector.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 97,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุพร รัตนพันธ์

สมชาติ รุ่งเรืองสรการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th