ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ปีที่ 2
รหัส : 03120429
โครงการ : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ปีที่ 2
Project : Research and Development Project on Marl's Value Added Products for Technology Transfer and Building Business Networking II.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์และพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
  2. เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
  3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และเพื่อการส่งออก
  4. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบและสร้างสรรค์สินค้าเพื่อการส่งออก
นักวิจัย :

นันทนา แจ้งสุวรรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th