ค้นหา

 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
รหัส : 352180401007070
โครงการ : การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
Project : -
ประเภทการวิจัย : พัฒนาทดลอง
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตพิษณุโลก
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วรี ติยะบุญชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th