ค้นหา

 ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม : ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
รหัส : 03110226
โครงการ : ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม : ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
Project : The Study of Appropriate Method for Dyeing Waste Water Treatment : The Appropriate Management Patterns for Rural Community Pollutants.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 212,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ผลิตดินเผาเนื้อพรุนและศึกษาประสิทธิภาพในการลดสีและค่า BOD ในห้องปฏิบัติการเลือกกลุ่มแม่บ้านจากหมู่บ้านในเขตอำเภอชนบท ที่มีการย้อมผ้าและทิ้งน้ำสีย้อมโดยไม่มีการบำบัดหรือมีการบำบัดที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแก่งละว้า
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง

ชาญเชาว์ พรหมราษฎร์

ชุติมา คูคู่สมุทร

นาถ ภูวงศ์ผา

รัตนา มหาชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th