ค้นหา

 กระบวนการสร้างองค์ความรู้การย้อมสีผ้าทอจากวัสดุธรรมชาติโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
รหัส : 03110194
โครงการ : กระบวนการสร้างองค์ความรู้การย้อมสีผ้าทอจากวัสดุธรรมชาติโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
Project : The Knowledge Making Procession Of Local Wisdoms, A Natural Dye, By Num Sai Tai Agricultural Group, T. Chaichumpon, A. Luplae, Uttaradit Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 98,700 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอบเขตการวิจัย : สำรวจรวบรวมภูมิปัญญาการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติของชาวอำเภอลับแล จำนวน 7 ตำบล 57 หมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสีย้อมธรรมชาติในอำเภอลับแล
  2. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติของอำเภอลับแล
นักวิจัย :

สุภัทรตรา สุขะ

พงษ์ศักดิ์ อินงาม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th