ค้นหา

 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล สถานภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2552
รหัส : 352180401004446
โครงการ : การสำรวจและรวบรวมข้อมูล สถานภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2552
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชยกฤต ม้าลำพอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th