ค้นหา

 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม
รหัส : 03110146
โครงการ : การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม
Project : Chromic Toxicity Study Of The Crude Extract Of Mitragyna Speciosa Korth Leaves.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 890,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาถึงพิษเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับสารสกัดจากใบกระท่อม ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานในหนูขาว โดยจะมุ่งเน้นไปที่พิษที่อาจเกิดขึ้นระบบของร่างกาย และอวัยวะสำคัญของร่างกาย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษของสารสกัดจากใบกระท่อม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจและการวางแผนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวกับฤทธิ์ของกระท่อมในคนต่อไป
  2. เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจต่อการพัฒนาสารสกัดจากใบกระท่อม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
  3. เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนการนำใบกระท่อมมาใช้ในการรักษาโรคหรือรักษาอาการ โดยหมอพื้นบ้าน
นักวิจัย :

กิจจา สว่างเจริญ

นิวัติ แก้วประดับ

เบญจมาศ จันทร์ฉวี

สมสมร ชิตตระการ

สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ

อุราพร วงศ์วัชรานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th