ค้นหา

 อิทธิพลของอัตลักษณ์แบรนด์ต่อความผูกพันที่มีต่อแบรนด์
รหัส : 352180401004415
โครงการ : อิทธิพลของอัตลักษณ์แบรนด์ต่อความผูกพันที่มีต่อแบรนด์
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะบริหารธุกิจ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นฤมล กิมภากรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th