ค้นหา

 การสร้างแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย
รหัส : 01005276
โครงการ : การสร้างแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย
Project : The Development of Weather Forecasting Models for Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 310,844 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองพยากรณ์อากาศ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอุตุนิยมวิทยา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำในการพยากรณ์อากาศและภูมิอากาศ
  2. เพื่อประเมินผลการวิจัยด้านการสร้างแบบจำลองและ ทดสอบแบบจำลองการพยากรณ์อากาศที่ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  3. เพื่อให้เกิดการเรียน การสอน และการฝึกอบรมด้านอุตุนิยมวิทยาเกิดขึ้นในกลุ่มนักคณิตศาสตร์และ ฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ
นักวิจัย :

สมบัติ เจริญวงศ์

เจียมใจ เครือสุวรรณ

ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ

วิชิต ศรีตระกูล

อัจฉรา ปรีชาวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th