ค้นหา

 การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
รหัส : 352180401003274
โครงการ : การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
Project : -
ประเภทการวิจัย : พัฒนาทดลอง
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th