ค้นหา

 การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด สำหรับขอบเขตบ่อเหมืองหาบ
รหัส : 03009593
โครงการ : การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด สำหรับขอบเขตบ่อเหมืองหาบ
Project : Optimum Design of Open Pit Limits.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th