ค้นหา

 การถ่ายยีน chitinase สู่อ้อย (Saccharum officinarum L.) พันธุ์ Phil 66-07 และพันธุ์ Motr Phol 99-94 และการตรวจสอบการแสดงออกของยีน chitinase ในอ้อยดัดแปรพันธุกรรม
รหัส : 352180401003228
โครงการ : การถ่ายยีน chitinase สู่อ้อย (Saccharum officinarum L.) พันธุ์ Phil 66-07 และพันธุ์ Motr Phol 99-94 และการตรวจสอบการแสดงออกของยีน chitinase ในอ้อยดัดแปรพันธุกรรม
Project : -
ประเภทการวิจัย : พัฒนาทดลอง
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุมนทิพย์ บุนนาค
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th