ค้นหา

 การออกแบบและการสังเคราะห์โมเลกุลใหม่ที่สามารถตัดโปรตีนโดยใช้ปฎิกริยาทางแสง : การศึกษาถึงผลของหมู่ไอออนิกที่ปลายของโมเลกุลต่อประสิทธิภาพการจับและตัดโปรตีน
รหัส : 03009446
โครงการ : การออกแบบและการสังเคราะห์โมเลกุลใหม่ที่สามารถตัดโปรตีนโดยใช้ปฎิกริยาทางแสง : การศึกษาถึงผลของหมู่ไอออนิกที่ปลายของโมเลกุลต่อประสิทธิภาพการจับและตัดโปรตีน
Project : Design and Synthesis of New Protein Photocleaving Reagent : Role of Ionic Group in the Probe Side Chain on the Binding Affinity and the Photocleavage of Proteins
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 239,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการวิจัย : 1. การสังเคราะห์ c-(1-phenylalanine) - 4 (1-pyrene) butyramine chloride 2. การศึกษาถึงการจับ (binding) กับโปรตีนโดยวิธีทางสเปคโตรสโคปี 3. การศึกษาการยับยั้งการคายแสง (Fluorescence Guenching)
วัตถุประสงค์ :
  1. การออกแบบและสังเคราะห์โมเลกุลใหม่ โดยใช้อนุพันธ์ของไพรีนที่ปลายด้านหนึ่งเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำ hydrophobic) และปลายอีกด้านหนึ่งเป็นส่วนที่ชอบน้ำ (hydrophilic)
  2. การใช้อนุพันธ์ไพรีนที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาการจับกับโปรตีนโดยใช้เทคนิคทางสเปคโตรสโคบี ได้แก่ UV-Vis, fluorescence และ circular dichroism spectroscopy
  3. เพื่อใช้โมเลกุลสังเคราะห์นี้ในการตัดโปรตีนภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) โดยจะมีการใช้โปรตีนต่าง ๆ เช่น BSA lactoglobulin และ lysozyme
นักวิจัย :

อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th