ค้นหา

 การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของสิ่งแวดล้อม : จากข้อมูลของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา
รหัส : 01005253
โครงการ : การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของสิ่งแวดล้อม : จากข้อมูลของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา
Project : Quantitative Analysis of Radioactivity in Environment : Data from Office of Atoms for Peace in Songkhla Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 10,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : ทำให้ทราบถึงปริมาณกัมมันตภาพรังสีในน้ำ ดิน หญ้า พืชผัก อาหารประเภทเนื้อสัตว์ อากาศ และฝุ่นกัมมันตรังสี ในบริเวณจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ถึงปี พ.ศ. 2531
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปริมาณกัมมันตภาพรังสีในน้ำ ดิน หญ้า พืชผัก อาหารประเภทเนื้อสัตว์ อากาศ และฝุ่นกัมมันตรังสี ในบริเวณจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ถึงปี พ.ศ. 2531 โดยใช้ข้อมูลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  2. เพื่อศึกษาแนวโน้มของการสะสมของปริมาณกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติในบริเวณจังหวัดสงขลา
  3. เพื่อประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดสงขลาเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานโดยใช้ข้อมูลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักวิจัย :

ประสงค์ เกษราธิคุณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th