ค้นหา

 การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อโลหะแคดเมี่ยมและตะกั่ว ในน้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสดที่ผลิตในประเทศไทย
รหัส : 03009168
โครงการ : การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อโลหะแคดเมี่ยมและตะกั่ว ในน้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสดที่ผลิตในประเทศไทย
Project : Environmental Study of Heavy Metal Situation in Thailand : The Risk Assessment of Cadmium and Lead in Fresh Milk and Milk Products Produced in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 400,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาสถานภาพการสะสมของโลหะแคดเมียมและตะกั่วในสายใยอาหาร โดยใช้น้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสดเป็นดัชนีบ่งชี้ วิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมและตะกั่วในน้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาทัศนคติของเยาวชนเกี่ยวกับความนิยมและความปลอดภัยในการบริโภคน้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสดในปัจจุบัน
  2. เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบันของโลหะแคดเมียมและตะกั่วในน้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสดที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์
  3. เพื่อศึกษาและประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับโลหะแคดเมียมและตะกั่ว จากการบริโภคน้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสดเป็นเครื่องดื่มประจำวัน
นักวิจัย :

ทิพย์วรรณ แซ่มา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th