ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบสารในระบบสูญญากาศ
รหัส : 01005208
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบสารในระบบสูญญากาศ
Project : Design and Construction of a Vacuum Coating Machine.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 133,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

โช สาลีฉัน

ณสรรค์ ผลโภค

สวัสดิ์ ปานเนาว์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th