ค้นหา

 การวิจัยการประเมินผลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
รหัส : 352180401001419
โครงการ : การวิจัยการประเมินผลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
Project : -
ประเภทการวิจัย : พื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วีนัส อุดมประเสริฐกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th