ค้นหา

 การออกแบบและสร้างระบบโพลอินเจกชันอะนาลิซีส สำหรับการประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
รหัส : 03007740
โครงการ : การออกแบบและสร้างระบบโพลอินเจกชันอะนาลิซีส สำหรับการประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
Project : Design and Construction of Flow Injection Analysis Systems for the Applications for the Determination ot Agricultural Environmental Contaminants.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 422,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอบเขตการวิจัย : ออกแบบและสร้างระบบโพลอินเจคชัน อะนาลิซีส โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานบางส่วนที่มีอยู่ร่วมกับส่วนตรวจวัดที่มีสภาพไวสูงที่เหมาะสมเพื่อใช้ตรวจวัดวิเคราะห์สารปนเปื้อน หรือสารมลพิษทางการเกษตรบางชนิด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาหลักการพื้นฐานและเทคนิคเคมิลูมิเนสเซนซ์โฟลอินเจคชั่นและหาสภาวะที่เหมาะสม ในการวิเคราะห์หาซัลไฟด์ โดยใช้เทคนิคเคมิลูมิเนสเซนซ์โพลอินเจคชันที่พัฒนาขึ้น
  2. นำเทคนิคเคมิลูมิเนสเซนซ์โฟลอินเจคชันที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณซัลไฟด์ ในตัวอย่างน้ำจากธรรมชาติ เช่น ในน้ำเสียจากชุมชนหรือน้ำจากบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติในเขตจังหวัดเชียงใหม่ หรือน้ำทิ้งจากแหล่งเกษตรกรรม หรือในโรงงานแปรรูปผลผลิตต่างๆ
นักวิจัย :

ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล

สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th