ค้นหา

 ระบบผลิตห้วงนิวตรอนพลังงานสูงที่มีความกว้าง 2 นาโน เซคกัน สำหรับงานค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส : 01000076
โครงการ : ระบบผลิตห้วงนิวตรอนพลังงานสูงที่มีความกว้าง 2 นาโน เซคกัน สำหรับงานค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 473,664 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

โฉม ทองเหลื่อม

ดุษฎี สุวรรณขจร

นรา จิรภัทรพิมล

ราเชนทร์ เจริญนุกูล

วีระพงษ์ แพสุวรรณ

สมศร สิงขรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th